Stora Båtskär

Området ingår i Ålands landskapsregerings fiskekortsområden var du kan idka fiske genom att lösa fiskekort.

Kortet gäller på samtliga områden som ingår i Ålands landskapsregerings fiskekortsområden.

Som besökare kan du välja mellan endagskort, tvådagarskort eller sjudagarskort. Kortet berättigar till fiske med handredskap (spinnspö, pilk och metspö). Trollingfiske är inte tillåtet.

REGELVERK:

På Stora Båtskär fiskekortsområde gäller det allmänna regelverket om fiske som ingår i den åländska fiskerilagstiftningen.

På Stora Båtskär fiskekortsområde är fiske tillåtet under hela året. Ifall området inrättas som naturreservat kan det medföra restriktioner för fisket.

Under tiden från och med den 15 april till och med den 15 juni är det förbjudet att idka spinnfiske eller annat fiske med drag frän stranden.

Det lagstadgade minimimåttet för de olika fiskearterna är:

lax 60 cm, havsöring 50, gädda 55 cm, gös 37 cm, braxen 42 och sik 35 cm.

Längden mäts från käkspetsen till yttersta ändan av stjärtfenan.

Fisket skall inte bedrivas otillbörligt nära annans redskap eller annans bebodda strand, badplats eller brygga att det förorsakar olägenhet.

REKOMMENDATIONER:

Genom att visa hänsyn mot naturen och andra människor ökar den gemensamma trivseln och fisketuren får sitt rätta värde

Färdas varsamt i närheten av fågelkullar. Blir en fågelkull skingrad är ungarna hjälplöst byte för bl. a. trutar.

Kom ihåg att ta med dig dina sopor.

På många ställen finns det s.k. kummel och skjutskåror. En del av dessa har fortfarande en funktion och i övrigt utgör de minnesmärken från gånga tider och skall aktas.

ÖVERVAKNING:

Fisket i området övervakas av fiskeribyråns personal, tillsyningspersoner och andra övervakande myndigheter. Vid förfrågan skall fiskekort uppvisas för dessa. Dessa har även rätt att avlägsna olovliga fångstredskap samt omhänderta olovligen erhåIIen fångst.

Pris:

Dagkort: 5 €

Tvådagarskort: 10 €

Veckokort: 20 €

Visa mer